Claim

Potnik je dolžan nepravilnosti sporočiti predstavniku Von Schadowitz d.o.o na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij.

 

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer Von Schadowitz d.o.o le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

 

Von Schadowitz d.o.o je dolžna pisno odgovoriti na reklamacijo v 8 dneh po njenem prejemu. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna (oziroma, če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov, v roku, potrebnem za njihovo pridobitev) je Von Schadowitz d.o.o dolžna po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zahtevi ugoditi. Če napaka ni enostavna, je Von Schadowitz d.o.o dolžna raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler Von Schadowitz d.o.o ne odloči o pritožbi, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

 

Višina odškodnine je v primeru, če po krivdi Von Schadowitz d.o.o ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, omejena z višino vplačanega potovanja oziroma z višino realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, ko ima Von Schadowitz d.o.o pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

 

Neodvisno od tega pa odgovarja Von Schadowitz d.o.o potniku za škodo, ki je temu zaradi neustrezne izvedbe aranžmaja nastala na drugih njegovih dobrinah, in sicer po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

 

Ne glede na vloženo reklamacijo je potnik dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun potnika.